برنامه ریزی نظارت بر وقایع با استفاده از واقعیت مجازی در مت گالا

چنین چیزی به عنوان “اطلاعات بیش از حد” وجود دارد ، به خصوص برای شرکت هایی که عملیات فروش خود را انجام می دهند. به همین دلیل است که توجه ویژه در سال ۲۰۱۵ متولد شد و به تیمهای فروش…

رویداد المو غربی از لحاظ ظاهری شباهت خاصی به میت دارد

چنین چیزی به عنوان “اطلاعات بیش از حد” وجود دارد ، به خصوص برای شرکت هایی که عملیات فروش خود را انجام می دهند. به همین دلیل است که توجه ویژه در سال ۲۰۱۵ متولد شد و به تیمهای فروش…

مرد دیجیتالی جدید هم نمی توانید قوانین را زیر پا بگذارد

چنین چیزی به عنوان “اطلاعات بیش از حد” وجود دارد ، به خصوص برای شرکت هایی که عملیات فروش خود را انجام می دهند. به همین دلیل است که توجه ویژه در سال ۲۰۱۵ متولد شد و به تیمهای فروش…